ตลับเมตรวัดระยะแบบดิจิตอล

PTE022 โฟโต้อิเล็กทริคเซนเซอร์ เซนเซอร์ โฟโต้เเซนเซอร์ Diffuse photoelectric sensor E3JK-DS30M1 แรงดัน 24Vdc (แถม Bracket)

PRS004 เซนเซอร์วัดความเข้มแสง เซนเซอร์วัดพลังงานแสงอาทิตย์ 4~20mA Current signal Total radiation sensor Pyranometer Photovoltaic industry monitoring สั่งซื้อ 2 สัปดาห์

PRS003 เซนเซอร์วัดพลังงานแสงอาทิตย์ เซนเซอร์วัดความเข้มแสง RS485 signal Photosynthetically active radiation transmitter Photosynthetic สั่งซื้อ 2 สัปดาห์

PRS002 Photosynthetic quantum table effectively Photosynthetic active radiation sensor , 4-20mA สั่งซื้อ 2 สัปดาห์

PRS001 เซนเซอร์วัดพลังงานแสงอาทิตย์ เซนเซอร์วัดความเข้มแสง Photosynthetic active radiation sensor Photosynthetic quantum table effectively Output 0-2V, 0-2000W/sq.m. สั่งซื้อ 2 สัปดาห์