ตลับเมตรวัดระยะแบบดิจิตอล

LCS020 โหลดเซลล์ เซนเซอร์วัดแรงกด เซนเซอร์ชั่งน้ำหนัก Digital Portable Electronic Scale Load Cell Weighing Sensor 10KG

WRC044 รีโมทควบคุมระยะไกล ความถี่ 315MHz 200M 4 Buttons Wireless Remote Controller Control

WAT023 มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า จอสี วัดแรงดัน 80~ 300VAC กระแส 100A วัดกำลังไฟฟ้า วัดพลังงาน Power Energy Meter Current voltage Monitor + CT Coil

AMP036 มิเตอร์วัดแรงดัน กระแส กำลังวัตต์ และแอททีฟเพาเวอร์ หน้าจอหลากสี LED display panel meter Voltmeter ammeter energy meter active power 200-450V 100A

WRC047 รีโมทควบคุมระยะไกล ความถี่ 433MHz RF Wireless Remote Control/Radio Controller/Transmitter controller for 12V 12CH Switch