เครื่องกรออัญมณี Archive

FJT001 เครื่องกรอจิลเวอรี่ เครื่องกรอฟัน Foredom CC-30 Flexshaft กรออัญมณีระบบมอเตอร์