เซนเซอร์วัดความชื้น Archive

SHS003 เซนเซอร์ตรวจจับฝนตก เซนเซอร์ฝนตก Rain detection sensor Condensation sensor

SHS002 เซนเซอร์ตรวจจับฝนตก เซนเซอร์ฝนตก Rain sensor module Raindrops module weather module With 5Pin

SHS001 เซนเซอร์วัดความชื้น สวิทซ์ความชื้น humidity switch module humidity controller humidity sensor