มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า Archive

WAT023 มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า จอสี วัดแรงดัน 80~ 300VAC กระแส 100A วัดกำลังไฟฟ้า วัดพลังงาน Power Energy Meter Current voltage Monitor + CT Coil

WAT021 ปลั๊กไฟวัดกำลังไฟฟ้า มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า พาวเวอร์มิเตอร์ Digital LCD Electric Power Energy Meter Voltage Wattage Current Monitor US Plug

AMP027 มิเตอร์ วัดกระแส แรงดัน ความถี่ Multi-function meter,Combined Meters single-phase,AC volt amp frequency meter LED HY-UIF series multimeter

DLM019 : ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ UNI-T UT30B Digital LCD Palm Size Auto Range Multimeter DC AC Ohm

DLM018 : ดิจิตอล มัลติมิเตอร์ UNI-T UT20B Digital LCD Palm Size Auto Range Multimeter DC AC Ohm